В суровата вода:

- При съдържание на Фитопланктон по-ниско от 15 000 бр.кл./ml съдържанието на Clostridium perfingens се  определя от Мътността. 

- При ниска мътност, наличието на Фитопланктон определя това на Clostridium perfingens.

Във филтруваната вода съдържанието на Clostridium perfingens се определя еднозначно от това на Фитопланктона и не зависи от мътността.

 

Във филтруваната вода съдържанието на Clostridium perfingens се определя еднозначно от това на Фитопланктона и не зависи от дозата на коагуланта.

 

Във филтруваната вода съдържанието на Clostridium perfingens се определя от това на Фитопланктон и от свободния хлор.

 

SOLVO Ltd